Zmeny a fakturácie nie sú pre zákazníkov Energie2 až tak zložité

Každý spotrebiteľ by sa rád tešil z nižších cien energie, ale mnohých odrádza od zmeny dodávateľa administratívny proces. Zákazníci, ktorí nie sú oboznámení s jeho detailmi si myslia, že ide o zložitý, náročný a dlhodobý proces. Nie je to však pravda. V súčasnosti je veľmi jednoduché zmeniť dodávateľa zemného plynu a elektrickej energie. Spotrebiteľ, ktorý  chce ušetriť desiatky až stovky eur ročne oproti doterajšiemu dominantnému dodávateľovi, by sa mal obrátiť na slovenského dodávateľa zemného plynu a elektrickej energie – spoločnosť Energie2, a. s.

 

Prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček k tomu hovorí: ,,Výhodnejšie, než dominantní dodávatelia, ponúkajú elektrinu a plyn alternatívni dodávatelia elektriny a zemného plynu. Naša spoločnosť je na slovenskom trhu prítomná už 5 rokov. Za tento čas dokázala, že jej ceny patria k najlepším a najvýhodnejším pre zákazníka. Pri dodávke oboch komodít ponúkame domácnostiam a firmám ešte dodatočnú zľavu, vďaka čomu sa cena za obe komodity stáva jednou z najlepších na slovenskom trhu. Zákazníci, ktorí chcú mať nižšie ceny, mali by sa čo najskôr obrátiť na našu spoločnosť. Všetky kroky, ktoré sú potrebné na zmenu, urobí zadarmo Energie2 za zákazníka. Stačí iba podpísať zmluvu o dodávke a plnú moc a poskytnúť kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry.“

 

,,Ďalšie informácie a odpovede na akékoľvek otázky vám radi poskytnú pracovníci call centra. Zákazníci, ktorí majú zmluvu na dobu neurčitú, môžu zmenu realizovať prakticky kedykoľvek po uplynutí výpovednej lehoty jeden mesiac. Môžu teda svojho doterajšieho dodávateľa vymeniť za Energie2 v priebehu niektorého z jarných mesiacov. Ak tak urobia, môžu sa tešiť z nových cien zemného plynu už po uplynutí celého nasledujúceho kalendárneho mesiaca,“ upozornil P. Poláček.

 

Ako vyzerajú v praxi odpočty a fakturácia

 

Odpočet spotreby za dodávku elektrickej energie a zemného plynu a následná fakturácia sa realizuje v 12 cykloch. Vyúčtovanie môže byť zákazníkovi vystavené aj skôr ako raz za 12 mesiacov a to v prípade: Ukončenia odberu pre dané odberné miesto, zmeny odberateľa na danom odbernom mieste, zmeny distribučnej sadzby, na základe žiadosti klienta o mimoriadny odpočet, výmeny meradla.

Energie2 vychádza klientom v ústrety a umožňuje im stanoviť si výšku zálohovej platby samostatne. V prípade, že si klient nestanoví výšku zálohy, stanoví mu ho firma na základe predpokladaného odberu pre dané odberné miesto, prípadne historických údajov poskytnutých prevádzkovateľom distribučnej sústavy (pre nových klientov). Pre existujúcich klientov sa záloha stanovuje na základe skutočne nameranej spotreby za predchádzajúce fakturačné obdobie.

Pre každé odberné miesto s fakturáciou opakovaného dodania elektriny alebo plynu vystavuje dodávateľ samostatne Dohodu o platbách za opakovanú dodávku, v ktorej je uvedená kalkulácia jednotlivých položiek, vychádzajúca z poslednej známej alebo vyfakturovanej spotreby.

Jednotlivé položky na faktúre sú špecifikované takto:

Dodávka elektriny – cena za silovú elektrinu podľa cenníka dodávateľa platného pre domácnosti na príslušný kalendárny rok alebo individuálna cena pre firemných zákazníkov.
Mesačná sadzba za OM – mesačná platba za odberné miesto.
Za poskytnutie distribučných služieb – ceny za distribučné služby sú účtované podľa platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) vzťahujúcich sa na distribučné služby poskytované prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS). Výšku poplatkov za distribučné služby teda neurčuje dodávateľ Energie2, a. s., ale ÚRSO.

 

Platby za faktúry od Energie2 sú možné formou poštovej poukážky, trvalého príkazu z bankového účtu, alebo cez SIPO. Výhodou trvalého bankového príkazu je pravidelné poukazovanie platieb v rovnakom termíne splatnosti. Klient si ho zriaďuje sám prostredníctvom svojej banky.  Pre bezproblémovú identifikáciu platby je dôležité  správne nastavenie variabilného symbolu, nachádzajúceho sa na Dohode o platbách za opakovanú dodávku elektriny / plynu. Pre každú komoditu sa prideľuje samostatný variabilný symbol. Pri zmene výšky zálohovej platby je vygenerovaná nová Dohoda o platbách s novým variabilným symbolom. Túto zmenu je potrebné upraviť aj v trvalom príkaze. Výhodou je, že prípadný preplatok dostane zákazník na bankový účet, ak jeho číslo uviedol v zmluve o dodávke.

V prípade platby poštovou poukážkou je dôležité vždy uvádzať variabilný symbol. Výhodou je možnosť úhrady na každej pobočke Slovenskej pošty, nevýhodou je poplatok za každú poukážku. Prípadné preplatky prídu poštovou poukážkou. Ak zákazník žiada uhrádzať dohody o platbách  prostredníctvom Slovenskej pošty – SIPO, je potrebné nahlásiť evidenčné číslo inkasného lístka SIPO do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

Detaily označovania platieb

 

Zákazníkom dodávateľ odporúča skontrolovať si správnosť variabilného symbolu uvádzaného pri platbách, ako i číslo účtu, na ktoré zasielajú finančné prostriedky. Variabilný symbol a všetky údaje potrebné k správnej úhrade vyúčtovacej faktúry sú zobrazené vždy na 1. strane faktúry.

V prípade, ak si zákazník pri podpise zmluvy zvolil službu bankový prevod, alebo poštová poukážka, je potrebné pri realizovaní úhrad platieb použiť ako variabilný symbol číslo daňového dokladu, ktoré je uvedené v dohode o platbách pre každé jedno odberné miesto samostatne.

Pre automatické a správne párovanie platieb pre jednotlivé odberné miesta na zákazníckom účte, je potrebné dodržiavať výšku zálohovej platby stanovenú v dohode o platbách za opakovanú dodávku elektriny/plynu. Tým sa zákazník vyhne možným nedorozumeniam a komplikáciám pri prípadnej reklamácií uhradených položiek pri vyúčtovaní. Prijaté platby, ktoré majú uvedené nedostatočné alebo nesprávne platobné znaky, nie je možné  jednoznačne a správne priradiť k faktúram, ktorých sa týkajú a tým sa zákazník vystavuje riziku zaslania spoplatnenej upomienky.

 

Ďalšie informácie sú na www.energie2.sk, info@energie2.sk, infolinka: 0850 166 066

Tržby odvetvia chémie tretí rok po sebe klesli, tentoraz o 3,6 %

Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, v roku 2015 dosiahli tržby slovenských chemických a farmaceutických firiem v bežných cenách úroveň 9,326 miliardy EUR, čo bolo o 351 miliónov EUR menej ako v roku 2014. Znamená to medziročný pokles o 3,6 %. Pod negatívny vývoj sa najviac podpísal pokles cien ropných produktov, naopak darilo sa výrobkom z gumy a plastu, ktoré potiahol nahor boom automobilového priemyslu. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

 

,,Paradoxne v stálych cenách vykázalo vlani odvetvie rast o 7,7 %, čiže vytvorilo hodnoty o 642 miliónov EUR vyššie ako v roku 2014. Rozdielny vývoj v bežných a stálych cenách však ukazuje na pokles realizačných cien v odvetví, čo signalizuje nezdravý vývoj v cenách a zužujúci sa priestor vo vytváraní zdrojov pre odvetvie. Pri rastúcich mzdách sa tak konkurencieschopnosť odvetvia znižuje. Táto situácia pretrváva už tretí rok po sebe. V rokoch 2013 a 2014 klesli celoročné tržby dva roky po sebe vždy o cca 5 %, vlani o 3,6 %. Porovnávacia základňa je však každý rok nižšie,“ zhodnotil vývoj odvetvia R. Karlubík.

 

Ďalej poukázal na to, že vývoj odvetvia je rozdielny v jednotlivých segmentoch. Najviac sa na negatívnom vývoji podpísal dramatický pokles cien ropy a ropných produktov, sprevádzaných výkyvmi a neistotami na trhu. Pre slovenských producentov týchto produktov to znamenalo v roku 2015 prepad tržieb až o 15,8 %. Tržby za primárne plasty sa znížili o 6,9 %, naopak darilo sa výrobkom z plastov, ktoré narástli o 6,3 %. Podobne o 6,7 % rástli tržby výrobkov z gumy a pod tento rast sa podpísal automobilový priemysel. Polepšili si aj farmaceutické výrobky a to o 4,1 %.

 

,,Kým priemyselná výroba ako celok na Slovensku vlani narástla o 5,1 %, chémia sa prepadla o ďalších 3,6 %. Svedčí to o nerovnomernom vývoji a štrukturálnych rozdieloch v rámci slovenskej ekonomiky. Slovenská chémia dlhodobo dopláca na vonkajšie, aj vnútorné vplyvy a nerovnomerne sa vyvíjajú aj jednotlivé segmenty. Zo zahraničných vplyvov je najhorší dramatický pokles cien ropy a jej produktov a tlak čínskeho chemického priemyslu, ktorý pri poklese domáceho tempa rastu hľadá uplatnenie svojich výrobkov na európskom trhu. Slovenská chémia zaznamenáva pozitívny vývoj prakticky iba v odvetviach naviazaných na automobilový priemysel,“ upozornil R. Karlubík.

 

Dodal, že podnikatelia oceňujú pri novej vláde, že dostali možnosť podieľať sa na tvorbe jej programového vyhlásenia.

 

,,Podporujeme programové vyhlásenie novej vlády. Považujeme ho za krok dobrým smerom a základ, na ktorom sa dá stavať. Sme radi, že časť našich návrhov – najmä v oblasti daní bola akceptovaná. Dúfame, že priaznivý vývoj ekonomiky a výber daní umožní vláde pokračovať v zlepšovaní podnikateľského prostredia, hlavne v znižovaní odvodového a daňového zaťaženia podnikania. Pre malé a stredné podnikanie by bolo veľkou pomocou zrušenie zdravotných odvodov z podielov na zisku a dividend. Väčším podnikom by zas pomohlo skrátenie doby odpisov,“ konštatoval R. Karlubík.

 

Na celkovej produkcii priemyselnej výroby SR sa chemický a farmaceutický priemysel SR podieľa 18,5 %. V odvetví prevažujú malé a stredné firmy – v súčasnosti tu podniká 275 firiem s viac ako 20 zamestnancami. Zamestnanosť v odvetví dosahuje cca 39 000 zamestnancov. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečujú aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, kým v roku 2015 dosiahli tržby slovenských chemických a farmaceutických firiem v bežných cenách úroveň 9,326 miliardy EUR, v roku 2014 to bolo 9,677 miliardy EUR, v roku 2013 ešte viac – 10,197 miliardy EUR a v roku 2012 až 10,734 miliardy EUR.

Zhubněte při pobytu v atraktivních lázních

Redukční a wellness pobyty v Karlových Varech, Bardejově a Luhačovicích
Obalily vás v zimě tukové polštářky a toužíte zhubnout v létě do plavek? Zabojujte s tím při atraktivním pobytu ve světoznámých lázních. Zkuste se zúčastnit redukčního pobytu v lázních, který organizují Bohemia-lázně, a. s., Karlovy Vary a Bardejovské lázně (Bardejovské kúpele), a. s. Ke zlepšení fyzické pohody určitě přispějí i wellness procedury v Lázních Luhačovice, a. s.
            Karlovy Vary přitahují světovou slávou a historií

Pokud už jednou za život máte absolvovat odtučňovací program v lázních, tak nedělejte kompromisy a zamiřte rovnou do nejznámějších z nich – do Karlových Varů. Toto město slaví v letošním roce 700. výročí svého založení císařem a králem Karlem IV. Postarají se zde o vás královsky. Navíc si můžete pobyt zpříjemňovat toulkami po západních Čechách, ale i blízkém Německu.

Ředitel společnosti Bohemia-lázně, a. s., Karlovy Vary, Jiří Sluka, o tom říká: „Konzumní způsob života, špatné stravovací návyky a málo pohybu jsou negativními stránkami moderního světa. Redukční kúra je vhodná pro léčení nadváhy, pro lidi se špatnými stravovacími návyky a zdravotními problémy, které jsou výsledkem nadváhy. Klasická lázeňská léčba na základě dlouholetých ověřených postupů a zkušeností dosahuje vynikající léčebné a preventivní výsledky při léčení žaludečních potíží, i trávicího traktu. Program určený ke snižování hmotnosti vychází právě z těchto poznatků. Přesvědčte se sami o výjimečnosti Karlových Varů. V zařízeních společnosti Bohemia-lázně, a. s., Karlovy Vary, najdete ubytování i s procedurami již od 1 125 Kč na den. Už od této ceny můžete absolvovat kromě klasických léčebných pobytů i několikadenní wellness, relaxační, rehabilitační a regenerační pobyty. Na vlastním těle se přesvědčíte o léčivých účincích výjimečného Vřídla.“

Kromě redukčního programu sestaveného nutričním terapeutem Bohemia-lázní, jehož základem je dieta č. 8, si lze v Karlových Varech dokoupit program sestavený podle Centra pro poruchu výživy a metabolismu v Praze. Při této dietě je v průběhu pobytu zajištěna redukční dieta na základě dietních plánů Guareta, doplněná o vitamíny a minerály. „Přísné redukční režimy nejsou vhodné pro děti a dospívající, pro těhotné a kojící ženy, pro osoby se závažnějším onemocněním srdce (krátké období po infarktu, poruchy srdečního rytmu), ledvin a jater, pro osoby s vředovou chorobou, pro diabetiky I. typu a osoby, které v posledním pololetí prodělaly mozkovou cévní příhodu,“ upřesňuje J. Sluka a dodává: „Důležitou součástí léčby je fyzická aktivita, a to formou pravidelných procházek do okolních lesů. Doporučujeme plavání, návštěvy fitness centra či cykloturistiku. Doporučená délka pobytu: 14/21/28 dní. Program obsahuje 28/42/56 různých balneologických procedur a 14/21/28x pitnou kúru. Program je možné absolvovat kdykoliv, termíny nástupu nejsou vymezeny.“

Program léčby zahrnuje vstupní lékařskou prohlídku (včetně předepsání léčebného programu, rozepsání dietního plánu a pitného režimu), laboratorní testy, EKG dle zdravotního stavu pacienta, analýzu složení těla pomocí přístroje InBody 220, kontrolní a výstupní prohlídku u lékaře včetně závěrečné lékařské zprávy. Také i individuální péči nutričního terapeuta, 1 hlavní proceduru na den, 1 vedlejší proceduru na den, 3x denně pitnou kúru.

V případě programu “Guareta” léčebný program obsahuje: produkty řady Guareta a Dietline, individuální péči lékaře, doporučení k dietě, jídelníčky domů. Léčebný program je převážně sestaven z následujících procedur: skupinová gymnastika, skupinová gymnastika v rehabilitačním bazénu s minerální vodou, Nordic Walking, volný vstup do fitness, volný vstup do bazénu, půjčení kola zdarma, sauna, lymfodrenáž, masáže – částečná klasická masáž, reflexní, hydropunkturní, podvodní, minerální koupele – perličková, uhličitá, skotské střiky.

            Překrásná příroda v okolí Bardejova léčí

Bardejovské lázně prodávají 14 denní redukční pobyty na rok 2016 zaměřené na léčbu obezity. Pobyt je vynikajícím dárkem pro sebe, nebo někoho z příbuzných, kdo má problémy s nadváhou. Na výběr jsou termíny v dubnu, květnu, říjnu a listopadu. Udělejte něco pro své zdraví, či zdraví někoho jiného a objednejte tento pobyt, kde naučí pacienty zdravě žít, správně se stravovat a cvičit. Nebo si vyberte jiný z množství pobytů, které jsou v nabídce těchto oblíbených lázní.

Ekonomicko-obchodní ředitelka Bardejovských lázní Tamara Šatanková k tomu poznamenává: „Redukční pobyt zaměřený na léčbu obezity patří k pobytům s lékařskou prohlídkou a je komplexně propracovaný s množstvím zdravotních úkonů. Zahrnuje ubytování, plnou penzi s racionální stravou, 8x během pobytu přednášky lékaře, zdravotní sestry, rehabilitačního pracovníka, asistenta výživy, 2x během pobytu poradenství u psychologa, vstupní a výstupní lékařské vyšetření, EKG vyšetření, pravidelné měření krevního tlaku, pulsu, obvodu pasu, vážení, USG abdomenu, Fibroscan, odběry na tukový metabolismus. Klient během pobytu absolvuje tyto procedury zahrnuté v ceně: 3x 2 hodinový vstup do Wellness Spa /bazény + sauny/, 8x fitness /hodinové vstupy /, 5x klasická masáž, 5x přístrojová lymfodrenáž, 5x volné plavání v rehabilitačním bazénu /hodinové vstupy/, 10x hydrokineziterapie, 5x skupinový tělocvik, 10x nordic walking, 5x minerální koupel. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. Každý klient při příchodu dostane brožuru s důležitými informacemi ZAČÍNÁME HUBNOUT! Pobyt zaměřený na redukci hmotnosti se provádí za předpokladu přihlášení se min. 5 klientů. Při nižším počtu klientů se poskytne omezený rozsah služeb a zároveň se poskytne sleva – 10 % z ceny pobytu. Pobyt je možný i pro klienty zdravotních pojišťoven (poukazy A, B), za doplatek 7 EUR/osoba/den, kteří budou v daném termínu na lázeňské léčbě.“

Kromě redukčních pobytů nabízejí Bardejovské lázně i další pobyty s lékařskou prohlídkou – SENIOR, SENIOR SPECIÁL, STANDARD. Kromě nich nabízejí i relaxační a jiné pobyty bez lékařské prohlídky. OZDRAVNÝ, WELLNESS VITALITY, WELLNESS RELAX, WELLNESS VITAL, BEAUTY, …

Klienti, kteří se zúčastní redukčního pobytu, či jiného pobytu v jedněch z nejoblíbenějších slovenských lázní – Bardejovských, se mohou těšit na krásné, tiché prostředí obklopené lesy, čistý vzduch a relax. Vychutnat si mohou i nejsilněji mineralizovaný pramen na Slovensku, Herkules, ale i další minerální pitné prameny. Navštívit se vyplatí i Muzeum lidové architektury – Skanzen, který je nejstarším zařízením svého druhu na Slovensku. Je zde rozmístěno 24 expozičních objektů prezentujících lidovou kulturu a stavitelství slovenského a rusínského obyvatelstva, žijícího v regionu horního Šariše a severního Zemplína. Skanzen byl zpřístupněn v roce 1965 a objekty pocházejí z 19. a 20. století.
            Lákadly Luhačovic jsou Vincentka a Jurkovič

Lázně Luhačovice, a. s., připravily na rok 2016 širokou škálu léčebných, relaxačních, regeneračních a wellness pobytů a to jak na delší období, tak na víkendy. Při pobytech samoplátců je poprvé v nabídce relaxační pobyt TOP pro každý věk (Terapie Odpočinek Pohyb) zaměřený na zdravý životní styl doplněný o bonusy ve formě výrazných slev na procedury, spa rituály nebo vstup do fitness centra. Balíček služeb TOP obsahuje 7x ubytování s polopenzí formou bufetu, 1x přírodní uhličitou koupel (15 min.), 1x perličková koupel s přísadou vonné esence (20 min.), 1x masáž klasická (částečná, 25 min.), 1x masáž éterickým olejem podle vlastního výběru (25 min.), 1x hřejivý obklad zad (20 min.), volný vstup do wellness centra, půjčení županu, volný vstup do fitness, denně pitnou kúru, Wi-Fi připojení na pokoji zdarma.

Výkonný ředitel akciové společnosti Ing. Jiří Dědek, MBA říká: „Vlajkovou lodí wellness pobytů v Luhačovicích s širokou nabídkou wellness služeb a relaxačních procedur je ALEXANDRIA **** Spa & Wellness hotel. Magnetem je volný vstup do největšího a nejluxusnějšího wellness centra v Luhačovicích ve stylu starořímských lázní. Wellness centrum nabízí zážitkové procedury na regeneraci těla i duše včetně přírodních uhličitých koupelí. Hosté mají k dispozici volný vstup do bazénu, vířivky, saunového světa (laconium, parní, bylinková, solná a finská sauna), Kneippův chodník, ochlazovací sprchy, ledovou studnu a vyhřívané lavice. Pro aktivní návštěvníky je připraveno fitness centrum vybavené nejmodernějšími posilovacími stroji. Okouzlí také Francouzská restaurace nabízející regionální i mezinárodní kuchyni. Nechybí ani pravidelný kulturní program ve vyhlášeném nočním klubu s prvorepublikovou atmosférou. Pokoje v historické části jsou laděny ve stylu třicátých let minulého století a moderní novou část zase zdobí repliky suvenýrů z tažení Alexandra Velikého. Hotel již třikrát získal prestižní ocenění v soutěži Czech Hotel Awards – hotel roku v kategorii Wellness & spa ve Zlínském kraji.“

Nabídka wellness pobytů na rok 1016 zahrnuje tyto pobytové balíčky plné wellness, relaxace a hýčkání: Léčba & Wellness (7/14/21 dní), Medical wellness (7 dní) – hit sezóny, VIP wellness týden (7 dní) – pro náročné, TOP pro každý věk (7 dní), Lázeňská dovolená (7 dní), VIP wellness víkend (3 dny) – krátký relax pro náročné, víkend v Alexandrii (3 dny čt – ne) – nejžádanější pobyt, Ochutnávka wellness (4 dny ne – čt), wellness na zkoušku (2 dny) – poprvé ve wellness.

Kromě toho je zde ještě AKČNÍ NABÍDKA: Víkend mini (16. 4. – 17. 4. 2016) a Dovolená v Alexandrii (7 nocí 8. 5. – 28. 8. 2016).

Lázně Luhačovice, a. s., jsou nejnavštěvovanějšími moravskými lázněmi. Jsou také největší společností poskytující lázeňské a rekreační služby v Luhačovicích. Pravidelně jsou oceňovány za své produkty a služby. Akciová společnost Lázně Luhačovice má ve správě 10 luhačovických pramenů, ale i lázeňský areál včetně lázeňské kolonády a divadla. Téměř do všech léčebných i wellness zařízení, včetně hotelu Alexandria, je přivedena přírodní léčivá voda, která je využívána na uhličité koupele, různé druhy inhalací, kloktání a pitné kúry. Celkem je možné poskytnout cca 60 procedur různých typů. V Lázních Luhačovice se léčí onemocnění dýchacích cest, pohybového aparátu, trávicího ústrojí, látkové výměny (cukrovka), oběhového ústrojí a onkologická onemocnění. Kromě lázeňských pobytů je to ideální místo pro strávení wellness víkendů a relaxačních pobytů. Aktivní návštěvníci si mohou zahrát tenis, půjčit kola a jít na výlet po vyznačených trasách v okolí Luhačovic a Bílých Karpat, či využít běžecké tratě.

Lázně Luhačovice jsou to pravé místo na zdravotní dovolenou a odpočinek i pro slovenské klienty. Slovenské hranice jsou vzdáleny pouze 27 km, Trenčín 54 km a Bratislava 165 km. Pro slovenské návštěvníky jsou tak Luhačovice stejně dostupné jako slovenské lázně.

Více informací naleznete na stránkách www.bohemia-lazne.cz, www.kupele-bj.sk, www.LazneLuhacovice.cz, www.HotelAlexandria.cz.

Levné virtuální sídlo firmy v Praze 9

Jedním z velmi účinných řešení, jak v této době ušetřit náklady na provoz firmy, je využít službu levné virtuální sídlo firmy v Praze. Co si pod pojmem levné “virtuální sídlo” můžeme představit? Znamená to, že registrační adresu vaší společnosti, kterou máte zapsanou v obchodním rejstříku jako oficiální (registrační) sídlo firmy, si umístíte k nám do naší virtuální kanceláře. Tedy vaše virtuální sídlo firmy bude na adrese Praha. Výhoda je, že v sídle firmy nemusíte být osobně přítomni. Dále se dozvíte další výhody služby virtuálního sídla firmy.

Služby levného virtuálního sídla firmy

Levné sídlo firmy představuje také řadu nadstandardních a individuálních služeb, které jsou realizovány na základě přání zákazníka. Pakliže si to situace žádá, můžete si za symbolickou částku pronajmout i opravdové fyzické kanceláře nebo zasedací místnosti v těchto budovách, jež vám mohou sloužit pro obchodní jednání nebo kontakt s patřičnými úřady. Jak sami můžete vidět, podnikání může mít spoustu zásadních prvků a levné sídlo firmy je jedním z nich.

Přehled jednotlivých programů levného sídla firmy

Hlavní programy služeb:

  • Základní program levného sídla firmy
  • Rozšířený program levného sídla firmy s osobním přebíráním nebo měsíčním přeposíláním došlé korespondence

Sídlo společnosti na Praze 9

Na webu se velice přehledně dozvíte, jaké jsou ještě možnosti k poskytnutí větších výhod pro vás. Najdete tam ukázku nabízených služeb a  můžete si tam vybrat program, přesně podle vašich představ. Sídlo firmy a další služby, které jsou zde nabízeny jsou plně v souladu s platnou legislativou České republiky. A vám, jako podnikateli, může velice snížit náklady i rizika spojená s podnikáním.

Virtuální sídlo firmy si můžete zřídit v kancelářském centrum na Praze 9 v Poličanské ulici.

Pokud vás nabídka levného virtuálního sídla firmy zaujala, podívejte se na webové stránky podnikatelského centra www.levne-sidlo-firmy.cz, nebo zavolejte na zákaznickou linku 226 257 210.

Bezpečnostné okno MAKROWIN SAFE získalo čestné uznanie veľtrhu CONECO

Certifikované bezpečnostné okno od Makrowinu nevylomili ani za 45 minút

 

Čestné uznanie veľtrhu CONECO 2016 získalo certifikované bezpečnostné okno MAKROWIN SAFE, za aplikáciu bezpečnostných prvkov do drevohliníkového okna. Výrobca a vystavovateľ Makrowin, s. r. o., Detva vzbudil na tohtoročnom veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA najväčší záujem verejnosti práve týmto výrobkom. Firma vo svojom stánku predvádzala vylamovanie tohto okna s bežným zlodejským náradím, ale ani za 45 minút sa to nepodarilo nikomu – ani z firmy, ani skúšajúcim záujemcom z obecenstva. Návštevníci sa tak presvedčili na vlastné oči, že kvalitné bezpečnostné okná sa oplatia.

 

Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti Makrowin, s. r. o, Detva k tomu hovorí: „Naše okno je certifikované na triedu odolnosti RC2. Pri skúškach v tejto triede musí okno vydržať tri minúty aktívneho vylamovania zlodejom (max. 15 minút aj s prestávkami). Naše – na základe nemeckej normy certifikované drevohliníkové okná, poskytujú spoľahlivú ochranu a dostatočnú odolnosť voči vlámaniu s použitím bežného vlámačského náradia – dláta, veľké skrutkovače a kliny. Navyše vlámač nesmie robiť hluk, inak ho začujú domáci alebo susedia – a naše okno sa nedá bez hluku vylomiť, ani rozbiť a to ani s použitím špeciálnych náradí. Makrowin tak svojim zákazníkom prináša ako prvý na slovenskom trhu certifikované drevohliníkové bezpečnostné okná a balkónové dvere, ktoré sú odolné voči skúseným vlamačom s použitím náradia, ako skrutkovač, páčidlo, klin a pod. Sme veľmi radi, že tento pokrokový výrobok ocenila čestným uznaním aj odborná komisia veľtrhu CONECO.“

 

Výrobca Makrowin v popise tohto okna uvádza: ,,MAKROWIN SAFE je bezpečnostné drevohliníkové okno s izolačným trojsklom, vhodné aj pre nízkoenergetické a pasívne domy. Okno je vyrábané spoločnosťou Makrowin v licencii SIEGENIA-AUBI KG. Okno je certifikované v triede odolnosti RC1, RC2 / RC2N podľa normy DIN EN 1627:2011-09 a významnou mierou prispieva k bezpečnému bývaniu a ochrane majetku. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči vlámaniu. Jeho bezpečnostná úprava nie je viditeľná a nijakým spôsobom nenarúša dizajn z interiéru alebo exteriéru. Okno je možné pripojiť na zabezpečovacie zariadenie objektu pomocou trojokruhového pripojenia. Bezpečnostné okno, prepojené na zabezpečovacie zariadenie, tvorí ideálnu bariéru pred vlamačmi a neplánovanou návštevou.“

 

Firma MAKROWIN, s. r. o., dostala licenciu na vyhotovenie drevených a drevo-hliníkových prvkov na ochranu proti vlámaniu (podľa nemeckej normy DIN EN 1627: 2011-09) na základe licenčnej dohody s firmou SIEGENIA-AUBI KG. Zhoda sa podľa normy týka okien, balkónových dverí a posuvných dverí z dreva a ich variantov s hliníkovým opláštením pre systémy: MAKROWIN 78, MAKROWIN 88, MAKROWIN 88G2, HS PORTAL, HS PORTAL ALU.

 

,,Okná a balkónové dvere vymenovaných systémov sú vyrobené z lepených lamelových drevených profilov. Rohové spoje profilov sú vytvorené čapovaním a lepené konštrukčným lepidlom pre skupinu namáhania D4 podľa STN EN 204. Styk rámu a krídla okna je tesnený v stredovej a vnútornej zóne tesniacimi profilmi AC (TPE), dodávateľa DEVENTER. V základnom vyhotovení sú zasklievané izolačným trojsklom s deklarovaným Ug = 0,6 – 0,5 W/(m2K). Sú vybavené celoobvodovým kovaním SIEGENIA,“ opísal certifikované výrobky D. Majer.

 

,,Názorné ukážky odolnosti našich bezpečnostných certifikovaných drevohliníkových okien voči vlámaniu presvedčili návštevníkov, že kvalitné okná naozaj odolajú násilným pokusom o prekonanie. Týmito výrobkami reagujeme na požiadavky trhu a skutočnosť, že počet vlámaní cez okná neustále rastie. Až 82 % zlodejov si na vlámanie vyberá práve okná a balkónové dvere a takéto výrobky im dokážu dlho odolávať. Práve toto je cesta na ochranu majetku a zdravia aj v oblasti doteraz zanedbávanej bezpečnosti okien. Čo iného, ak nie bezpečnosť obydlia by malo byť na  prvom mieste? Za kvalitu a dodatočné technické opatrenia je však nutné si niečo priplatiť. Naše okná sú však nielen bezpečné, ale aj kvalitné, pekné a s vynikajúcimi tepelno-technickými parametrami,“ uzatvára D. Majer.

 

Makrowin, v spoločnom stánku so svojimi partnermi, tento rok ďalej vystavoval produkty pre nízkoenergetické a energeticky pasívne stavby, predovšetkým drevohliníkové okná pre pasívne domy MAKROWIN THERMOSCUDO, inovatívny rad drevohliníkových okien MAKROWIN UNI-ONE, novú generáciu drevohliníkových posuvných dverí MAKROWIN HS PORTAL, ale aj vlani ocenené inovatívne vchodové dvere MAKROWIN TapDoor.

 

Makrowin na výstave predstavil zo širokej škály svojej produkcie aj:

MAKROWIN CLASSIC – drevohliníkové okno s dlhou životnosťou

MAKROWIN QUADRAT – drevohliníkové okno s ostrými líniami bez oblých tvarov MAKROWIN QUADRAT FB – drevohliníkové okno s moderným tvarom

MAKROWIN INTEGRAL – drevohliníkové okno so skrytým krídlom pre modernú architektúru

MAKROWIN RETRO – drevohliníkové okno určené pre historické budovy a repliky starých okien.

MAKROWIN BRONZ – okno s originálnym bronzovým plášťom – vďaka bronzovej patine pôsobí okno originálnym dojmom starobylosti.

MAKROWIN 88 špičkové okno vhodné pre nízkoenergetické domy

MAKROWIN 88G2 drevené okno pre pasívne domy s certifikátom PHI

 

Viac informácií je na: www.makrowin.sk, alebo na tel.: +421 45 5455346, e-mail: info@makrowin.sk

Jaké zvolit dětské kočárky pro malé děti?

Zná to pravděpodobně každá maminka, která se pustila do výběru kočárku pro ještě nenarozené dítě. Spousta značek, odlišné cenové rozpětí a rozdílné tvary. Chcete-li se však vyhnout stresovým situacím při pořizování tohoto sortimentu, navštivte internetový obchod AAAkočárky.cz nebo jeho kamennou prodejnu.

Tento odborník totiž přináší množství modelových řad, k nimž se váže hromada předpokladů. Je to například nízká cena, vysoká kvalita, barevná pestrost a tvarová rozmanitost. My vám nyní představíme tři nejvyhledávanější.

Internetový obchod AAAkočárky.cz

Kočárek Camarelo originálního vzhledu

Jestliže je vaším hlavním rozhodovacím aspektem design, určitě se zaměřte na kočárky Camarelo, kterým nebudete schopni cokoliv vytknout. Unikátní vrchní část koresponduje s bytelným a stabilním podvozkem.

Dostatečně velká kolečka zajišťují pohodlný pojezd a celkový koncept ukrývá i spoustu úložného místa.

Patron – značka prověřené kvality

Oku žádné maminky nesmí uniknout moderní kočárky Patron. Ty jsou konstruovány hned v několika modelových řadách podle toho, na jakou příležitost s dítětem vyrážíte. Od klasických verzí se velice rychle přesunete k těm sportovnějším a letním.

Patron, to je především záruka vysoké kvality, jež se promítá do volby správných výrobních materiálů, propracovanosti jednotlivých detailů a přiměřené hmotnosti.

Kočárek Firkon určitě potěší

Zaměříte-li se na produktovou nabídku e-shopu AAAkočárky.cz, nadchnou vás kočárky Firkon. Ty jsou vyráběny v mnoha elegantních barvách, v nichž je sladěno i patřičné příslušenství. Vyrazíte-li s tímto kočárkem mezi ostatní maminky, jistě se za vámi budou otáček s upřenými pohledy na tento originální model.

Pořízením tohoto produktu dokazujete, že vám není lhostejné pohodlí a komfort vašeho dítka, kterého se mu dostane vleže i vsedě, včetně odpovídající bezpečnosti.

Sídlo firmy ve virtuální kanceláři – kde hledat informace?

Na internetu můžeme najít mnoho různých článků, které jsou například vhodné pro začínající podnikatele. Ti například zvažují jestli založit novou s.r.o. Nebo hledají informace ohledně virtuální kanceláře a jejich cen. V tomto článku vám přiblížíme některé z těchto článků.

Výhody virtuální kanceláře

Důvodů, proč si pořídit virtuální kancelář Praha je hned několik. V první řadě své sídlo firmy přestěhujete na lukrativní adresu, která bude magnetem na potenciální klientelu. V očích zákazníků a obchodních partnerů budete vypadat, jako skuteční profesionálové. Společně s tím se „papírově“ přemístíte do hlavního města, kde existují tisíce společností. Máte tak jistotu, že své podnikání dostatečně ukryje před nenechavými a pravidelnými kontrolami finančních úřadů a dalších institucí.

Založení s.r.o. krok za krokem

V článcích se můžete například dočíst, že v prvopočátku všeho je osobní konzultace, na jejímž základě se tým zkušených pracovníků pustí do práce. Je to posléze jenom několik dnů, které vás dělí od plnohodnotného a funkčního subjektu psaného na vaše jméno.

A pokud se náhodou celý proces protáhne, nemusíte za založení s.r.o. platit ani korunu. To je nabídka, jež o poskytovaných službách mnohé vypovídá.

S přihlédnutím k úpravě zákonů v posledních letech, je model založení nové s.r.o. tou nejsnazší cestou, jak se stát podnikatelem se vším všudy.

Virtuální sídlo firmy a založení nové s.r.o. – čtěte v článcích níže: