Chemický a farmaceutický priemysel v druhej vlne pandémie stabilnejší

V chemickom a farmaceutickom priemysle sa po roku života s pandémiou stav stabilizoval. Za prvý štvrťrok 2021 zaznamenal chemický a farmaceutický priemysel v SR celkové tržby 2,354 mld. EUR, čo bolo porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 menej o 0,5 percenta  (12 mil. EUR). Pokles tržieb tak bol oproti prvému štvrťroku predchádzajúceho roka miernejší ako vlani, kedy predstavoval až 165 mil. EUR.

Nárasty tržieb zaznamenalo odvetvie výroby mydiel, pracích, čistiacich, parfumovaných prostriedkov a to o 5% a pododvetvie výroby umelých vlákien  o 31,5%, čo má súvis s vysokým dopytom po týchto produktoch v čase pandémie koronavírusu. Informuje o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

Stabilnejšie tržby

,,Môžeme konštatovať, že tržby chemického a farmaceutického priemyslu sú po dvoch vlnách pandémie stabilnejšie. Opäť sa prejavil nerovnomerný vplyv krízy na jednotlivé druhy výrob. Kým čistiace prostriedky a umelé vlákna za 1.štvrťrok tohto roka rástli a spolu s nimi aj výrobky z gumy (4,2%), ostatní stagnovali, alebo klesli. Najväčší pokles tržieb zaznamenalo odvetvie náterových látok a to o 7% ako dôsledok sezónneho dopytu po týchto produktoch. V odvetví rafinovaných ropných produktov zaznamenali pokles o 5,3%. Kleslo aj odvetvie farmaceutických výrobkov a to o 1,5%. Pandémia bola impulzom na preladenie výrob a zameranie sa na výrobu produktov potrebných pre zvládnutie šírenia nového koronavírusu. Kým medziročný pokles za rok 2020 predstavoval celkové zníženie tržieb až o 15,84%, výsledky 1.štvrťrtoka 2021 dávajú nádej na odrazenie sa a rast celého odvetvia po zvyšok roka,“ zhodnotil situáciu R.Karlubík.

Dodal, že okrem pandémie odvetvie čelí aj ďalším výzvam. Najväčšími problémami, s ktorými  v súčasnosti zápasí sú dopady legislatívy o odpadoch a ovzduší. Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. V rámci pripomienok k nemu presadzujú slovenské chemické firmy zníženie navrhovaných poplatkov, ktoré sú vzhľadom na porovnanie s okolitými krajinami násobne vyššie.

Dôležitá pozícia chémie v rámci SR

Pozíciu chemického a farmaceutického priemyslu v rámci celej priemyselnej výroby na Slovensku môžeme vyjadriť ako percentuálny podiel odvetvia na celom priemysle SR. Ten predstavoval v roku 2020 z hľadiska tržieb takmer 11 % z tržieb celého priemyslu SR. Najvyšší podiel na tržbách z chemického a farmaceutického priemyslu má už niekoľko rokov odvetvie výrobkov z gumy a plastov (4,9 %) v rámci priemyslu celej SR a 47,7 % -ný podiel v rámci výroby chémie a farmácie.

Štatistický úrad (ŠÚ) v prvom štvrťroku 2021 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 285 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. Celkovo zaniklo 8 podnikov chemického a farmaceutického priemyslu, čo predstavuje pokles o 2,7% v porovnaní s prvým štvrťrokom predchádzajúceho roku. V odvetví rafinovaných ropných produktov na slovenskom trhu už dlhodobo pôsobia 4 spoločnosti. Vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov to bolo v 1. štvrťroku 2021 spolu 49 podnikov, výrobe farmaceutických výrobkov a prípravkov sa venuje 15 firiem a výrobe výrobkov z gumy a plastov až 217 spoločností. V pododvetví výroby základných chemikálií, priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, plastov a syntetického kaučuku v primárnej forme zanikli 3 podniky. Výraznejšie to však bolo v odvetví výroby plastových výrobkov, kde zaniklo 6 podnikov. Jeden podnik vznikol v pododvetví výroby ostatných chemických výrobkov.

Zamestnanosť chemickom a farmaceutickom priemysle

,,Trh práce ostáva stabilný, druhá vlna pandémie sa dotkla zamestnanosti výrazne menej ako prvá. Zamestnanosť sa v prvom štvrťroku 2021 znížila o 3,5% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020. Celkovo pracovalo koncom 1.štvrťroka 2021 v chemickom a farmaceutickom priemysle 42 177 zamestnancov (o 1533 medziročne menej). Zánik podnikov v pododvetví výrobkov z plastov sa prejavil aj na poklese zamestnanosti v tomto pododvetví o vyše 1500 pracovníkov, čo bolo o 7,1% menej oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Vo výrobe umelých vlákien naopak počet pracovníkov stúpol o takmer 75% a počet pracovníkov tak dosiahol pôvodný počet pracovníkov, ktorí boli v odvetví zamestnaní v roku 2019. Turbulentný vývoj zamestnanosti do značnej miery ovplyvnila pandémia nového koronavírusu,“ konštatoval R.Karlubík.

Dôležitý zamestnávateľ, široké spektrum výroby                                       

V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorého význam je pre SR tak dôležitý.

Stratégia chemických látok – stratégia udržateľnosti

Európska rada pre chemický priemysel (Cefic), ktorá  je hlavným európskym obchodným združením pre chemický priemysel, podporuje novú stratégiu pre chemikálie, v ktorej sa stanovuje dlhodobá vízia politiky EÚ v oblasti chemických látok. Cieľom tejto stratégie je dospieť k životnému prostrediu bez toxických látok s vyššou úrovňou ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a zároveň posilniť konkurencieschopnosť. Cefic podporuje ciele stratégie v oblasti verejného zdravia a životného prostredia a zdieľa víziu načrtnutú Európskou Komisiou v návrhu „Stratégia chemických látok – stratégia udržateľnosti“.

Keďže 96% vyrobeného tovaru závisí od chemických látok, je európsky chemický priemysel kľúčovým hráčom na trhu. Zároveň poskytuje riešenia pre Green Deal, počnúc solárnymi panelmi cez batérie, veterné turbíny a vodíkové technológie až po znižovanie energetickej náročnosti budov, liečivá vyrábané v EÚ, vysokovýkonnú elektroniku, a mnoho ďalších. Chemický priemysel potrebuje transformáciu výrobných procesov k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Stavanie na úspechoch

Vďaka nariadeniu REACH a viac ako 40 právnych predpisov EÚ o chemikáliách má EÚ najkomplexnejšiu chemickú legislatívu na svete. Neustále zlepšovanie chemickej bezpečnosti, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia je zakomponované do mnohých iniciatív (Responsible Care®, REACH, Deklarácia udržateľnosti Cefic-u a ďalšie: https://cefic.org/).

,,V súvislosti s plnením cieľov Chemickej stratégie nás čaká náročné obdobie, keď sa v  priebehu 10 rokov otvorí viac ako 40 právnych aktov v EU, napr.:

Otvorenie nariadenia REACH

 • Správa o chemickej bezpečnosti aj pre látky od 1-10 ton
 • Registrácia aj určitých polymérov

Nové kategórie nebezpečnosti pri klasifikácii chemických látok v nariadení CLP

 • Endokrinné disruptory.

Bude si to vyžadovať úzku spoluprácu autorít a priemyslu na európskej ale aj národnej úrovni,“ informovala generálna sekretárka ZCHFP SR Ing. Silvia Surová.

Jak si zařídit virtuální sídlo firmy v Praze?

Článek níže přináší zajímavé informace pro zkušené i začínající podnikatele. Ten mimo jiné odpoví na otázky jako jsou: 

 • Jak si zařídit virtuální sídlo v Praze, tzv. virtuální kancelář?
 • Jak má vypadat dohoda o pracovní činnosti?

Více již najdete v příspěvku níže, kde budou uvedené i odkazy na vybrané články.

Jak si zařídit virtuální sídlo v Praze?

První uvedený článek s názvem “Jak si zařídit virtuální sídlo v Praze?” rozebírá, že jako začínající podnikatel je dobré mít sídlo firmy na prestižní adrese. Nebo již nějakou dobu podnikáte, ale chcete přesunout své sídlo z bytu tam, kde je možné se běžně setkávat s klienty a potenciálními zákazníky. Dále také v článku můžete číst co znamená a zahrnuje služba “virtuální kancelář Praha”.

Jak má vypadat dohoda o pracovní činnosti?

Druhý článek s titulkem “Jak má vypadat dohoda o pracovní činnosti?” zmiňuje, že dohoda o pracovní činnosti musí být sjednána písemně, přičemž v ní musí být uvedena sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v daném kalendářním roce 300 hodin.

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za první čtvrtletí roku 2021 z oblasti CRM, DMS a ERP.

Proč v současné době zvážit změnu ERP systému?

Prvním důvodem, proč uvažovat o změně je cloud. Výrobci ERP nabízejí buď výhradně nebo částečně svoje ERP v prostředí cloudu. Nejde už jen o poskytování infrastruktury a podpůrných služeb cloudovým způsobem, ale o celý systém jako službu. Cloudové systémy přicházejí se standardizací základních procesů, které umožní jejich rychlé nasazení a adopci u uživatelů. Pro menší firmy to znamená dosažitelnost a možnost provozu třeba i globálního systému s menším týmem, bez nutnosti řešit infrastrukturu, zajištění provozu a zapracování nových verzí. 

Druhým důvodem pro změnu ERP je personalizace. ERP systém musí v současné době nutně nabídnout přívětivý uživatelský komfort, ideálně personalizovaný pro danou pozici zaměstnance. Také je standardem ovládat i informační systém skrze mobilní aplikace, získávat real-time přehledy nebo schvalovat platby a dovolené. 

Třetím důvodem je digitalizace. Ta nutí firmy k rychlým změnám. Vestavěné funkce ideálně už využívají prvky umělé inteligence, které umožní i běžným uživatelům prozkoumávat dostupná data kdykoliv. Ta jsou dnes uložena v jedné databázi a uživatel tak má vše přímo k dispozici, lze je využít rovnou k operativě či ke strategickému rozhodování.

Jaký ERP systém vybrat?

Nejdříve je nutné si objasnit firemní cíle a očekávání a zapojit klíčové zúčastněné strany, které mohou z úspěšné implementace těžit nejvíce. S tím pomůže vypracování business case, tedy odhadu, který poskytuje informace o nákladech a funkčnosti ERP systému, ať už ve finanční nebo slovní podobě, který lze snadno porovnat s náklady a riziky implementace. Je dobré začít s problémy, které firma potřebuje vyřešit, a následně výhodami, které chce získat. Dobrými nástroji pro takové analýzy jsou PEST, Porterův model pěti sil a model 7S. Výběr systému si může firma zajistit zcela sama, nebo může požádat o radu konzultanta, který pomůže vyhodnotit možnosti a sestavit podrobnější žádost o nabídku.

Pokud firma zúží výběr kandidátů pro poskytnutí ERP systému, je dobré si vytvořit kontrolní seznam implementace systému a položit jednotlivým poskytovatelům konkrétní dotazy týkající se technické podpory, řešení problémů a nákladů. Je dobré se například zeptat na to, jak dlouho bude implementace systému trvat, jak se bude systém přizpůsobovat firemním potřebám nebo jak bude poskytovatel řídit samotný projekt nastavení ERP systému. Také je nutné zjistit náklady na projekt a předplatné. Je také dobré vědět, jak to bude s migrací dat a aktualizací a případnou možností napojení dalších modulů a údržbou systému. Nelze zapomenout ani na zaměstnance a jejich školení. Je nutné, aby dodavatel systém předvedl a je také dobré si vyžádat reference dřívějších implementací dodavatele. 

Současné trendy v oblasti CRM nástrojů

V oblasti CRM systémů je v poslední době velký prostor pro ulehčení práce zákaznickým centrům, callcentrům, helpdeskům a zákaznické podpoře. Základem je dát operátorům maximum dat, aby měli na jednom místě veškeré potřebné údaje o volajícím, automaticky a na jedno kliknutí. Kvalitní CRM pomůže operátorům udržet si přehled o tom, jaký zákazník je již kontaktoval, jaký problém řešil a případně tento problém předat konkrétnímu odborníkovi, aby jej kontaktoval zpět. 

 Mnohé firmy se snaží efektivně využít chatboty, pokud se jim některé formy dotazů opakují. Velkým trendem je u pokročilejších chatbotů interaktivita. Zákazníkovi lze poslat například katalog nebo rovnou celý digitální produkt. Skrze chatbot je možné i poslat fakturu nebo odkaz k platbě, kterou lze provést jedním kliknutím. Zákazník by měl mít na výběr, zda chce mluvit s robotem, nebo se obrátit na operátora. Stejně tak by mělo rozhraní chatbota umožňovat plynulý přechod na živý chat, hovor nebo videohovor.

Doplňkem ve firmách bývá i automatizovaný webový formulář. Webový formulář by měl být napojený do CRM a zautomatizovaný. Vyplněním formuláře by se měla spustit sekvence automatizovaných kroků uvnitř firmy, aby nikdy žádný zákazník nebyl opomenut. V budoucnu se v kontaktních centrech odstraní manuální přepisování a doplňování, stroje se budou starat o lidskou interakci, péči a kvalitní podporu.

 

Články a rešerše CRM, DMS a ERP najdete ZDE.

Katalog ERP systémů lze nalézt ZDE

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846

www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Jak na založení živnostenského listu v roce 2021?

Ptáte se, jak v roce 2021 založit živnostenský list? Dnešní článek přináší mnoho zajímavých a podrobných informací pro podnikatele, kteří o založení živnostenského listu uvažují. Také se dočtete o novinkách pro rok 2021.

Založení živnostenského listu v roce 2021

Založení živnostenského listu je v tomot roce stejně jednoduché jako v předešlých letech. Pracovat jako OSVČ tzv. na živnostenský list je stále nejjednodušší formou podnikání. Díky postupné elektronizaci státní správy je již mnoho kroků zjednodušených a o živnostenský list lze požádat i on-line. Nejdříve je nutné zvolit si tu správnou živnost. Oproti minulému roku dvě nové přibyly.

Jedná se o tyto dvě:

 • č. 80. poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 • č. 81. poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

U obou nových živností musí být v rámci ohlášení splněna podmínka podle § 8a živnostenského zákona, tedy bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu.

Další novinky v roce 2021

Od ledna roku 2021 je také možné se nově přihlásit k paušální dani. Princip spočívá v tom, že OSVČ se prostřednictvím jedné paušální platby zbaví povinnosti podávat přiznání k dani z příjmu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Na druhou stranu pozbývá možnosti uplatnit slevu na dani a dalších zvýhodnění. Paušální daň pro rok 2021 je 5.469 Kč měsíčně a může se k ní přihlásit každý podnikatel, jehož příjem v roce 2020 nepřekročil 1.000.000 Kč, není plátcem DPH, není zaměstnaný, není společníkem právnické osoby a není dlužníkem v insolvenčním řízení.

Více o novinkách z této tématiky si přečtěte v článku s názvem “Jak založit živnostenský list v roce 2021“.

Chemický a farmaceutický priemysel ovplyvnila vo veľkom pandémia, niektorých aj pozitívne

Protipandemické opatrenia súvisiace s ochorením Covid-19 mali počas roka 2020 zásadné dopady na mnohé podniky chemického a farmaceutického priemyslu v SR. Odrazilo sa to v nerovnomernom vývoji rôznych segmentov tohto odvetvia, niektoré klesli, iné narástli.  Celkovo slovenské chemické a farmaceutické podniky zaznamenali za celý minulý rok významné zníženie tržieb. Kým za rok 2019 zaznamenali celkové tržby 9,921 mld EUR, v roku 2020 to bolo už iba 8,349 mld EUR. Medziročný pokles predstavuje zníženie o 15,84%. Informuje o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

,,Pandémia bola impulzom na preladenie výrob a zameranie sa na výrobu produktov potrebných pre zvládnutie šírenia nového koronavírusu. Naše spoločnosti prešli tento rok obrovským záťažovým testom. Hraničné obmedzenia, zákazy cestovania a zatváranie výrobných závodov odhalili slabé miesta priemyslu. Dopad na výrobu sme pocítili už v druhom štvrťroku 2020, keď došlo k výrazným pandemickým opatreniam zo strany vlády a od prepuknutia choroby na Slovensku sa zastavila výroba a s ňou aj niektoré chemické závody. Celkovo v chemickom a farmaceutickom priemysle zaznamenal ŠÚ SR prepad tržieb v druhom štvrťroku, v porovnaní s prvým štvrťrokom o 27,4%, v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 bol prepad tržieb až o 30,1%,“ konštatuje R.Karlubík.

Úzka previazanosť s automobilovým priemyslom

Dodáva, že celoročne utrpel výraznejším poklesom tržieb sektor výroby plastov v primárnej forme (-21,69%) a sektor výrobkov z plastov a gumy (-12,84%), čo je znakom úzkeho previazania týchto odvetví s automobilovým priemyslom. Výrazný pokles celoročných tržieb zaznamenal ŠÚ SR aj v odvetví rafinovaných ropných produktov (-25,37%). Tento sektor sa v druhom štvrťroku 2020 prepadol o 32,5% z hľadiska tržieb a do konca roka nastala jeho revitalizácia len pozvoľna.

,,Ak bol tento rok jeden víťaz, bol to trh s dezinfekčnými prostriedkami. Najväčší nárast zaznamenalo odvetvie výroby mydiel, pracích, čistiacich a parfumovaných prostriedkov oproti minulému roku o 30,1%. Dopyt po dezinfekčných prostriedkoch na ruky a ďalších dezinfekčných výrobkoch viedol mnoho spoločností k presmerovaniu zdrojov na uspokojenie dopytu. Mierne sa zvýšili tržby v odvetví farmaceutických výrobkov a prípravkov (+2,64), v rámci roka najmä v druhom kvartáli. Dopyt zrejme súvisel s výraznejším odbytom voľnopredajných liekov a výživových doplnkov a snahou populácie o podporu imunity počas nástupu pandémie. V celosvetovom meradle je možné do budúcna očakávať, že úlohu v tržbách vo farmaceutickom sektore zohrajú aj vakcíny proti Covid-19,“ vyzdvihuje R.Karlubík.

Upozornil aj na to, že výraznejšie stúpol aj dopyt v odvetví umelých vlákien. V druhom štvrťroku 2020 sa dopyt odzrkadlil v tržbách, ktoré stúpli o 52,6% oproti prvému štvrťroku. Priemysel prehodnotil svoj model a rýchlo sa preorientoval a zameral na výrobu ochranných pomôcok a rúšok. Napriek tomu vlani celoročne skončilo celé odvetvie umelých vláken so znížením tržieb oproti roku 2019 o 8,13%.

Rok 2020 poznamenali straty, znižovanie počtu pracovných miest, platy sa neznížili

Znižovanie počtu zamestnancov oproti 2019 sa dotklo aj chemického priemyslu. Najvýraznejšie v odvetví plastov (12,8%)  a prekvapivo aj v odvetví umelých vlákien (14%) a to napriek výraznejšiemu dopytu po ich produktoch v 2.štvrťroku 2020 a nie tak výraznému prepadu tržieb oproti roku 2019. Celkovo bol trh práce ochudobnený o 4,2% zamestnancov v oblasti chemického priemyslu.

Priemerná mesačná mzda chemického a farmaceutického priemyslu v SR medziročne v roku 2020 stúpla o 1,46%, na 1607 EUR. Najvýraznejšie a zároveň očakávane v odvetví s dezinfekčnými prostriedkami. Zamestnanci si polepšili o 11,5% oproti roku 2019. V iných odvetviach priemyslu bol zaznamenaný nárast o 1-2%, čo kopíruje mieru inflácie.

Šanca byť odolnejší a udržateľnejší

,,Rok 2021 otvára bránu novým možnostiam, revitalizácia podporuje potrebu rýchleho schválenia a vykonania plánu hospodárskej obnovy EÚ, čo bude hlavnou témou. Spoločnosti tiež čaká otázka o stratégií udržateľnosti a uhlíkové clo. Budúcnosť si bude vyžadovať prechod k zelenším cestám. Zotavenie sa z krízy Covid-19 však bude ešte chvíľu trvať. Druhá vlna Covid-19 je vážna a bude mať v nasledujúcich mesiacoch vplyv aj na chemický priemysel,“ uzatvára R.Karlubík.

V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorého význam je pre SR tak dôležitý. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Virtuální sídlo s drive-in recepcí

Dnešní článek vám přináší odkazy na souhrn třech velmi zajímavých a přínosných článků, které předkládá čtenářům tyto aktuální témata:

Již více dalších informací najdete i s odkazy na konkrétní články v článku níže. Tam naleznete všechny aktuální informace.

Daňová optimalizace v době korony

První článek s titulkem “Daňová optimalizace v době korony” rozebírá to, že vládní opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií zasáhla také do daňové oblasti. Z důvodu poklesu tržeb firem i z důvodu omezení osobního kontaktu s úřady byly vůči daňové veřejnosti učiněny některé vstřícné kroky. Dále článek popisuje přerušení EET, zpětné uplatnění daňové ztráty a další tipy.

Virtuální kancelář s asistentkou a drive-in recepcí

Druhý článek s nadpiskem “Virtuální kancelář s asistentkou a drive-in recepcí” rozebírá to, že v nynější době, kdy se svět potýká s pandemií a kdy se lidé snaží nebýt v kontaktu s ostatními, je velkou výhodou drive-in recepce. Tato služba  nabízí komfortní a bezpečné drive-in vyzvednutí firemních i osobních zásilek od poštovních a spedičních služeb. Když má klient cestu kolem sídla, stačí zastavit před vchodem na recepci a zatelefonovat. Recepční pak následně všechny zásilky umístí klientovi přímo do vozidla a to bez čekání ve frontě, domlouvání s kurýry a vše najednou. Pro více informací o této inovativní službě si přečtěte ve zmíněném článku.

Mohu podnikat když jsem v insolvenci?

Třetí a poslední článek s názvem “Mohu podnikat když jsem v insolvenci?” rozebírá, že do insolvence se lze dostat jak neúspěchem při podnikání, tak v běžném osobním životě. Podnikatel se může dostat do druhotné platební neschopnosti nebo přecení své schopnosti a nedokáže včas splácet dluhy. Na vině může být také například neuvážené čerpání úvěrových produktů nebo souhra okolností a ztráta příjmu. Článek také rozebírá tři oblasti a to insolvenci, konkurs a oddlužení.

Energie2 oslovuje zákazníkov kúriacich elektrinou

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) dôjde od apríla 2021 k zvýšeniu cien elektriny pre niektorých odberateľov, v dôsledku nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny domácnostiam kúriacim elektrinou (tzv. kúrenári). Týka sa to predovšetkým domácnosti na území spadajúcom pod Stredoslovenskú distribučnú, a.s. (SSD) so sadzbou D8 a domácnosti na území Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD) so sadzbou D5.V tejto súvislosti písomne oslovil  dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu spoločnosť Energie2, a.s., svojich odberateľov, ktorých sa to týka a ponúkol im možnosť zmeniť tarifu.

Prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček k tomu uvádza: ,,Účtovaním nových distribučných cien zo strany spoločnosti SSD  môže nastať situácia, že zákazníkom už nemusí vyhovovať súčasná sadzba D7 (pre chatárov). Preto im odporúčame aby analyzovali možnosť prechodu do inej sadzby. Jej výhodnosť sa odvíja od výšky ročnej spotreby elektriny  na odbernom mieste. Sadzba D7  je dvojpásmovou sadzbou pre víkendový režim, ktorá znevýhodňovala zákazníkov využívajúcich chaty aj počas týždňa. Po zmene budú ceny v tejto tarife v roku 2021 rovnaké ako pri sadzbe D1.

Ďalšia sadzba, pri ktorej je na zváženie jej zmena , je  D8 pre akumulačné vykurovanie. Pri tejto sa skracuje trvanienízkej tarify (NT) cez víkend z 10 hodín na 8 hodín. Od 1.1.2021 do 31.3.2021 bude pri nej aplikovaná cena 1,15 €/mesiac/odberné miesto a od 1.4.2021 bude cena 6,58 €/mesiac/odberné miesto. Odporúčame taktiež prehodnotiť výhodnosť sadzby vzhľadom k výške ročnej spotreby elektriny  na odbernom mieste, ako príklad uvádzame rozdiel medzi sadzbami D8 a D1 pri spotrebe 1000 kWh. Tu je úspora 15,24 € ročne pri prechode na D1.“

 

Sadzba Pevná mesačná platba (Eur) Ročná pevná platba  (Eur) Ročná spotreba (MWh)  

Vysoká tarifa VT (MWh)

Nízka tarifa NT (kWh) Cena za tarifu za distribúciu VT (Eur)          Cena za tarifu za distribúciu NT (Eur) Cena spolu za Vysokú tarifu (Eur) Cena spolu za Nízku tarifu (Eur) Cena konečná (Eur)
D8 6,58 78,96 1 0,2 0,8 0,1 0,1 0,02 0,08 79,06
D1 1,11 13,32 1 1 50,5   50,5 0 63,82

K lepším cenám môžu pomôcť 3 kroky

ÚRSO pokladá zvýšenie v kúrenárskych tarifách za nevyhnutné a rieši sa tým podľa neho historická deformácia cien. Pre domácnosti má aj iné odporúčania na optimalizáciu cien. Okrem zmeny taríf je to aj výber cenovo najvýhodnejšieho dodávateľa a preverenie si veľkosti ističa u distribučnej spoločnosti. Príslušná distribučná spoločnosť (SSD,VSD) by mala overiť, či je potrebné optimalizovať veľkosť ističa, prípadne splniť iné technické podmienky podľa zvolenej tarify na odbernom mieste. Pri niektorých distribučných tarifách je veľkosť ističa (v ampéroch) podkladom na výšku stálej mesačnej platby. Vtedy ak máte istič predimenzovaný platíte zbytočne veľa.

,,Energie2 má jedny z najlepších cien na trhu, dlhodobo priemerne nižšie ako sú ceny dominantných dodávateľov. Náš zákaznícky servis poskytuje aj možnosť informovať sa v zákazníckom centre telefonicky, alebo emailom  na prehodnotenie a odporučenie vhodnej tarify v dodávke a distribúcii elektriny tak, aby sa zmeny „kúrenárskych“ sadzieb dotkli odberateľov čo najmenej,“ uzatvára P.Poláček.

Ďalšie informácie sú na www.energie2.sk, info@energie2.sk , infolinka: 0850 166 066

5 úrovní konverzačních AI botů

V tomto příspěvku vám dáme tip na jeden zajímavý článek s názvem “5 úrovní konverzačních AI botů”. Ten vám přinese zajímavé informace ohledně chatbotů a umělé inteligence v oblasti konverzování. Konverzační umělá inteligence neboli chatboti s AI jsou nároční na vývoj, ale představují velkou příležitost pro budoucnost obchodu i služeb.

5 úrovní asistentů

V článku bude popisováno pět úrovní AI asistentů a to:

 • asistenti na úrovni 1 – nechávají veškerou práci na koncovém uživateli,
 • asistenti na úrovni 2 – jsou chatboti v základním nastavení,
 • asistenti na úrovni 3 – jsou kontextoví virtuální asistenti a pokročilí chatboti,
 • asistenti na úrovni 4 – jsou asistenti-poradci,
 • asistenti na úrovni 5 – jsou flexibilní virtuální asistenti.

Rasa 1 768x756 1

Perspektiva vývojáře

Konverzační AI přináší dvě jedinečné věci, které mají vliv na zkušenosti vývojáře. Tou první je, že koncoví uživatelé nám doslova říkají, co chtějí. Druhou věcí je to, že vývoj asistenta nemusí ovlivnit jen vývojář a jeho zadání.

Pokud vás zmíněné informace zaujaly, přejděte na článek s názvem 5 úrovní konverzačních AI botů.

Hledáte spolehlivé informace o virtuální kanceláři?

Dnešní článek přináší čtenářům ucelené odpovědi na tyto otázky: Proč zřídit virtuální kancelář? Jaký je význam prokuristy při založení s.r.o.? Více podrobných informací již najdete níže i s odkazy na konkrétní vybrané články, kde jsou k dispozici všechny důležité informace o těchto důležitých tématech.

Proč zřídit virtuální kancelář?

V prvním článku s názvem “Proč zřídit virtuální kancelář” se dočtete, že všechno co potřebujete k úspěšnému rozvoji vašeho podnikání naleznete na jediném místě a to ve virtuální kanceláři Praha. Zjednodušíte si život a svěříte se do rukou odborníků. Díky dlouholetým zkušenostem dokáží zajistit ekonomicky maximálně přínosný a stabilní provoz vaší kanceláře. Kromě chodu virtuální kanceláře zajistí také služby jako je administrativa, účetnictví nebo právní poradenství. Více informací o tématu virtuální kancelář se dozvíte v článku.

Význam prokuristy při založení s.r.o.

Druhý článek s nadpisem “Význam prokuristy při založení s.r.o.” rozebírá, že každodenním jednáním za společnost je standardně pověřen tzv. statutární orgán, v případě s.r.o. je jím jednatel. Ten nese zároveň i odpovědnost, aby jednal s péčí řádného hospodáře a nepřivedl společnost k úpadku. Jednatel může prostřednictvím plné Ovšem společníci s.r.o. mohou pověřit i jinou osobu k vykonávání právních úkonů. Pak dále v článku zazní tyto důležité body:

 • Typy prokury v s.r.o.
 • Prokurista – vznik oprávnění
 • Podpis prokuristy
 • Zánik prokury

 

Medziročný pokles tržieb chémie pokračoval aj v 3.štvrťroku

Chemický a farmaceutický priemysel v SR zaznamenal za 3.štvrťroky roku 2020 zníženie tržieb, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Medziročný pokles o 1,274 mld. EUR predstavuje zníženie  o 17,1%. Najvýraznejšie klesli tržby v odvetví plastov v primárnej forme (o 26,4 %), čo je znakom previazania s krízou značne postihnutým automobilovým priemyslom. Podobne dopadlo odvetvie rafinovaných ropných produktov, kde je pokles tržieb 22,3%. Naproti tomu priaznivý vývoj a nárast tržieb o 29,2 zaznamenalo odvetvie výroby mydiel, pracích, čistiacich, parfumovaných prostriedkov, čo súvisí s vysokým dopytom po týchto produktoch v čase pandémie koronavírusu. Z rovnakého dôvodu narástli tržby aj vo farmaceutickej výrobe a prípravkoch o 5,8 %. Pozitívne dopadol aj sektor výroby náterových látok, rástol o 3,2%. Informuje o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

Dopady krízy

,,Nerovnomerný vývoj rôznych segmentov chémie ilustruje mieru dopadu koronakrízy, ktorá bola rôzna. Za tri štvrťroky tohto roka sme zaznamenali pokles v tržbách vo výrobe umelých vlákieno 15,4%. Toto odvetvie síce v 2.štvrťroku zaznamenalo nárast, ktorý súvisel so zvýšeným dopytom po ochranných pomôckach, ale momentálne sa po započítaní 3.štvrťroka prepadlo pod priemernú medziročnú úroveň. Nárast tržieb pozorujeme v oblastiach farmaceutickej výroby, výroby mydiel, pracích, čistiacich a parfumovaných prostriedkov, čo odzrkadľuje dopyt v dôsledku pandémie. V takmer všetkých ostatných odvetviach kopírujú tržby vývoj HDP. Kým však chemikáliám a chemickým výrobkom klesli tržby o 6,4%, výrobky z gumy  a plastov stratili medziročne až 17,7% z tržieb,“ vysvetlil R. Karlubík.

 

Dodal, že počas  3.štvrťrtoka pribudol v chemickom priemysle jeden podnik v odvetví výrobkov z gumy. Turbulentnejší nebol ani vývoj počtu zamestnancov oproti 2.štvrťroku 2020, výraznejší prírastok zamestnancov (3200) však ŠÚ SR zaznamenal v odvetví výrobkov z plastu. Zamestnanosť 41 362 osôb je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 stále nižšia, konkrétne o 6,3%. Priemerná mesačná mzda za prvých 9 mesiacov tohto roka bola 1538 EUR, medziročne vzrástla o takmer 40 EUR.

Podniky sa musia prispôsobiť novej situácii

Napriek negatívam pandémie, preukázal slovenský chemický a farmaceutický priemysel v čase koronakrízy dostatočnú silu, rýchlosť a solidaritu pri zabezpečovaní nevyhnutných ochranných prostriedkov pre obyvateľov. Pritom kríza priniesla drastický tlak na zabezpečenie základných funkcií podnikov, pri súbežnom poklese objednávok a všeobecných dopadoch. Boli však aj odvetia, ktoré si to odniesli výraznými poklesmi zamestnanosti, napriek snahe zachovať si vysoko špecializovanú pracovnú silu. Na druhej strane výroba mnohých spoločností sa prispôsobila na výrobu ochranných rúšok, ochranných odevov a dezinfekcie. K najvýznamnejším  z nich patria Tatrasvit Svit Socks, a. s., Svit, Chemosvit a. s., Svit, Brenntag Slovakia, s.r.o., Pezinok, Duslo a.s., Šaľa, VUP a. s., Prievidza, FORTISCHEM a. s., Nováky, Chemolak a. s., Smolenice, Banchem s r.o., Dunajská streda, Mikrochem spol. s r.o., Pezinok, VUCHT a.s., Bratislava. Podniky, zamestnávateľov i zamestnancov, čaká ešte náročné krízové i pokrízové obdobie, ktoré bude pre všetkých obrovskou výzvou.

V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorého význam je pre SR tak dôležitý. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.