ŽOS–EKO Vrútky zhodnocuje staré autá, akumulátory, batérie a oleje

 

Chemická čistiareň odpadových vôd, takzvaná deemulgačná stanica  v ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky zabezpečuje špičkové vyčistenie vôd od všetkých kvapalín súvisiacich s likvidáciou opotrebovaných vozidiel v tejto firme. ŽOS-EKO patrí k významným spracovateľom opotrebovaných vozidiel, ale aj ďalších druhotných surovín. V roku 2011 v ŽOS-EKO materiálovo zhodnotili 1231 osobných a nákladných automobilov a vyzbierali aj 267 ton alkalických batérií a akumulátorov, 29 ton prenosných batérií a akumulátorov a 40 ton opotrebovaných olejov. Za prvý polrok 2012 to bolo 375 opotrebovaných vozidiel, 131 ton  alkalických batérií a akumulátorov, 13 ton prenosných batérií a akumulátorov a 40 ton opotrebovaných olejov. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

 

,,Naše prevádzky na odstrojovanie a spracovanie opotrebovaných  automobilov a ich súčastí sú na úrovni požiadaviek doby. Špeciálne vybavená je predovšetkým chemická čistiareň odpadových vôd, tzv. deemulgačná stanica, čo je technologická linka pozostávajúca zo súboru technologických zariadení, v ktorých sa niekoľko stupňovým spôsobom vykonáva čistenie zaolejovaných odpadových vôd a zneškodňovanie odpadov fyzikálno-chemickou úpravou. Spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o. využíva túto technologickú linku okrem iného aj pri výkone autorizovaných činností, ktorými sú spracovanie starých vozidiel a spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov. Pri spracovaní starých vozidiel je zaujímavá komodita- hlava motora, ktorá je silne znečistená ropnými látkami. Na jej vyčistenie používame špeciálnu metódu čistenia v zariadení hydromat. V ňom pri teplote cca 80 stupňov dochádza v alkalickom prostredí k očisteniu hláv motora od ropných látok“, vysvetlila J. Antošová.

 

Dodala, že alkalické prostredie v hydromate vytvára elektrolyt vyzískaný z alkalických batérií a akumulátorov, ktoré firma recykluje. ,,Elektrolyt z odpadových batérií a akumulátorov teda našiel zaujímavé opätovné využitie pri spracovaní starých vozidiel. Tento spôsob spojenia dvoch autorizovaných činností je v Slovenskej republike ojedinelý a špecifický len pre spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o. Vrútky“, konštatovala J. Antošová.

 

Ďalej poukázala na to, že moderné kapacity firma vybudovala aj s prispením Recyklačného fondu, ktorý spolu na 8 projektov udelil do roku 2011 dotácie v celkovej výške 1,792 mil. EUR. Aj v tomto roku Recyklačný fond schválil firme ďalšiu dotáciu, tentoraz na projekt „Podpora výroby a dodania linky na spracovanie elektrosúčastí zo starých vozidiel na základe funkčnej vzorky“ vo výške 630 000 EUR.

,,Účelom tohto projektu je systémovo riešiť zhodnotenie odpadov zo starých vozidiel a zabezpečiť využitie a zhodnotenie jednotlivých komodít. Ide o riešenie, ktoré reaguje na aktuálnu situáciu z pohľadu na pripravovanú, ako aj súčasnú legislatívu. Hlavným cieľom je aplikácia novej technológie na spracovanie elektrosúčastí zo starých vozidiel“, povedala J. Antošová.

 

ŽOS-EKO, okrem súčastí z automobilov, má vytvorený komplexný systém zberu opotrebovaných alkalických batérií a akumulátorov. Hlavným environmentálnym prínosom je recyklácia, resp. spätné získavanie druhotných surovín a využitie jednotlivých zložiek z odpadu až na plánovaných cca 98 %. Zhodnotené Ni – Cd akumulátory a batérie sú významnou surovinou pre výrobu niklu, jeho zlúčenín a pre výrobu rôznych druhov legovaných ocelí. Spoločnosť má v rámci SR vytvorených niekoľko zberných miest, z ktorých prepravuje batérie a akumulátory do spracovateľského závodu vo Vrútkach. Na území SR sa odhaduje ročný výskyt maximálne 300 ton alkalických batérií a akumulátorov určených na recykláciu. Alkalické batérie a akumulátory obsahujú ťažké kovy, ktoré sú  toxické pre jednotlivé zložky životného prostredia, preto je dôležité zabezpečiť ich zber, prepravu a zhodnotenie v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.

 

V roku 2007 v ŽOS-EKO, s. r. o. zrealizovali projekt Zber odpadových olejov na zhodnotenie, s dotáciou 43 tis. EUR z Recyklačného fondu. Ide o podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, vrátane odpadových olejov s užším zameraním na ich zber. Tieto činnosti vykonáva firma na základe relevantných povolení a súhlasov štátnej správy. Súčasťou odpadového hospodárstva spoločnosti je aj zariadenie na zber a skladovanie odpadových olejov. Slúži na zber, zhromažďovanie a skladovanie odpadových olejov od zmluvných partnerov v rámci celej SR. Realizácia spomínaného projektu priniesla zvýšenie objemov zberu opotrebovaných olejov, modernizáciu a zvýšenie technickej úrovne zariadenia, zlepšenie manipulácie s nebezpečnými odpadmi, zvýšenie produktivity práce, zlepšenie pracovného prostredia, zlepšenie životného prostredia a zabezpečenie environmentálnej bezpečnosti a zvýšenie hygieny práce.

 

,,Projekt zberu a zhodnocovania olejov zabezpečil nárast objemov zhromažďovania opotrebovaných olejov, hlavne v súvislosti s autorizovanou činnosťou zberu, prepravy a  spracovania starých vozidiel. V podstate ide o rozšírenie dovtedajších podnikateľských a environmentálnych aktivít, ktoré zabezpečili servisné služby v oblasti zberu opotrebovaných olejov aj z hľadiska riešenia železničnej dopravy. K tomu sa prispôsobili manipulačné prostriedky a skladové podmienky k zvýšeniu zberu odpadových olejov zo zariadenia na spracovanie starých vozidiel, ako aj železničnej dopravy“, povedala J. Antošová.

 

 

Počet spracovaných vozidiel za predchádzajúce obdobie od udelenia autorizácie:

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 

2012(do 30.06.)

Počet kusov

107

926

1086

1597

2673

1099

1231

375

 

Alkalické batérie a akumulátory :

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012(do 30.06.)

Tona

162

157

138

126

131

277

267

131

 

Prenosné batérie a akumulátory: v roku 2011 – 29 ton, v roku 2012 (do 30.06.) – 13 ton

 

Prínos realizácie projektu odpadových olejov v ŽOS –EKO:

Komodita v t/rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011 

2012(do 30.06.)

Opotrebované oleje

15

40

40

45

50

40

26