Zhodnocovanie batérií a akumulátorov má na Slovensku dobré výsledky

Na Slovensku sú vybudované technologické zariadenia s dostatočnou kapacitou spracovania všetkých druhov odpadov z akumulátorov a batérií. Podľa odhadov spracovateľov, sa každoročne na Slovensku vyzbiera a zhodnotí 6000 až 10 000 ton opotrebovaných batérií a akumulátorov s obsahom olova a 260 ton nikel – kadmiových batérií a akumulátorov. Najvýznamnejším spracovateľom olovených  a prenosných batérií je MACH TRADE, spol. s r. o., Sereď a významným spracovateľom prenosných batérií je aj spoločnosť INSA, s.r.o., Sereď. Zhodnocovanie nikel – kadmiových batérií a akumulátorov na Slovensku vykonáva závod ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky.

 

Riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška k problematike zberu a spracovania opotrebovaných batérií uvádza, že: ,,Recyklačný fond prispel k vybudovaniu efektívneho systému hospodárenia, zberu a spracovania odpadu v Slovenskej republike. Za 11 rokov svojej činnosti prispel fond na podporu rôznych projektov celkovou sumou 2,43 mil. EUR.

Súčasný systém zberu a spracovania opotrebovaných batérií a akumulátorov je funkčný a udržateľný. Transpozícia európskej smernice o batériách a akumulátoroch v novele zákona o odpadoch však výrazne zasiahne do štruktúry organizácie a fungovania tohto sektora. Proces novelizácie zákona o odpadoch prináša viacero doposiaľ nezodpovedaných otázok. Primeraná transpozícia európskej smernice o batériách a akumulátoroch je vo významnej miere podmienená existenciou efektívneho informačného systému, ktorý by umožňoval spracovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov nielen v oblasti zberu a spracovania batérií a akumulátorov, ale aj vo význame funkčnosti systému odpadového hospodárstva ako celku. Nie je vyjasnená problematika prenosu a spracovania štatistických informácií, pretože doposiaľ neexistuje funkčný informačný systém, ktorý by objektívne tvoril primeranú spätnú väzbu medzi výrobcami, predajcami, samosprávami a spracovateľmi odpadov na strane jednej a kontrolnými a inšpekčnými orgánmi na strane druhej. Nie sú tiež vyjasnené vzťahy medzi výrobcami, predajcami a distribútormi, resp. ich kolektívnymi zástupcami a zástupcami miest a obcí, čo môže výrazne zmeniť cenovú politiku a funkčnosť infraštruktúry v oblasti zberu a spracovania batérií, aj vo vzťahu ku koncovému spotrebiteľovi. Na tieto otvorené otázky je potrebné nájsť odpovede a prijať opatrenia ešte predtým, než dôjde k významnej zmene súčasného systému. Iba tak je možné primerane a pružne reagovať nielen na meniacu sa legislatívu, ale aj na transformujúci sa systém zberu a spracovania odpadov v Slovenskej republike.“

 

Na Slovensku má zber olovených batérií svoju tradíciu a aj značnú efektivitu. Do zberu sa zapájajú aj obce, v ktorých môžu obyvatelia, dokonca za príspevok od recyklátora, v určenom čase odovzdať do pristavených špeciálnych kontajnerov staré autobatérie. Najväčšou firmou, zabezpečujúcou zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií, od pôvodcov do recyklačného závodu v Seredi, je AKU – TRANS spol. s r. o., Nitra. Tie sa spracúvajú vo firme MACH TRADE, spol. s r. o., Sereď. V roku 2012 spracovali cca 9000 ton batérií a akumulátorov. Bolo to zhodnotenie 100 % na Slovensku vyzbieraných a odoslaných odpadov. Kapacitné možnosti spracovania sú však vyššie ako výskyt olovených odpadov v SR a ich množstvá budú s oživovaním hospodárstva stúpať. Podľa zberu a spracovania, v podobne rozvinutých štátoch EÚ, sa počíta aj na Slovensku so spracovaním až 20 000 –

25 000 ton ročne.

 

Konateľ spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o. Ing. Štefan Machalík k tomu uviedol: „Firma vlastní technológiu od spoločnosti ENGITEC Technologies, ktorá je svetovo najuznávanejšou technológiou BAT systému. Celá výroba prebieha v uzavretom systéme, ktorý garantuje čistotu produktu a zaručuje jeho kvalitu. Touto technológiou vyrábame síran sodný v takej kvalite, ktorá ho umožňuje použiť ako prídavok do krmiva pre zvieratá.“

 

Spoločnosť INSA, s.r.o. je najvýznamnejší spracovateľ opotrebovaných prenosných batérií. V roku 2012 vyzbierala  a zhodnotila viac ako 591 t prenosných batérií. To je viac ako 25 % z celkového množstva dovezeného na Slovensko, čim splnila SR svoj záväzok voči EÚ. Rezervy sú ešte u niektorých dovozcov, ktorí si neplnia povinnosť dodať materiálové listy pre potreby recyklátorov, predajcov, ktorí zatiaľ nevytvorili odberné miesta a v uvedomení obyvateľstva odniesť baterky na zberné miesto. Recyklačný limit EÚ sa zvyšuje od roku 2016 na 45 % a pri jeho neplnení sa platia pokuty. ,,INSA spustila v roku 2011 sofistikované zariadenie na separáciu a zhodnotenie prenosných akumulátorov a batérií. Batérie sú automaticky triedené, podľa druhu základného prvku, na základe röntgenového snímania. Zariadenie separuje na základe vnútornej stavby batérie, teda sa nemýli a nepotrebuje žiadne označenie. Vytvára sa tak predpoklad pre tzv. sofistikovanú recykláciu, keď sa technológovia môžu sústrediť na spracovanie konkrétneho druhu batérií po získaní väčšieho množstva jedného druhu,“ konštatoval Š. Machalík.

 

Dodal, že materiálové zhodnocovanie batérií spočíva v ich rozdrvení, separácii jednotlivých frakcií a ich ďalšom spracovaní pyrometalurgickým spôsobom alebo elektrolýzou. Vo vyseparovaných frakciách sa nachádzajú rôzne neželezné kovy pochádzajúce z batérií – zinok, lítium, nikel a železo. Napríklad drviny zo zinkových batérií sa spracovávajú rôznymi technologickými postupmi, ktorých výsledkom sú zliatiny zinku.

 

Práve zber prenosných batérií a akumulátorov má v SR i celej Európe ešte rezervy. Prenosné batérie totiž často končia v komunálnom odpade, keďže problémom je nízke povedomie konečných spotrebiteľov o potrebnosti zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov. Vyzbierané batérie sa zo zberných miest pravidelne zvážajú k recyklátorom, kde sa materiálovo zhodnocujú. Na Slovensku sa ročne predá 1200 až 1400 ton malých prenosných batérií.  V zmysle platnej legislatívy môžu občania odovzdávať opotrebované batérie bezplatne na ktoromkoľvek predajnom mieste a to bez toho, aby boli povinní kúpiť si nový tovar. V súčasnosti je už vytvorených viac zberných miest, napríklad na školách, ale aj v reťazcoch DM, Jednota, IKEA, Kaufland a ďalších. Spätný odber začali realizovať firmy Varta, Emos, Energizer, atď. Prispela k tomu novela zákona o batériách a akumulátoroch.