ETOP Púchov má široký sortiment výrobkov z opotrebovaných pneumatík

Spoločnosť ETOP, a.s., Púchov za posledných 10 rokov, až doteraz, do svojich výrobkov zapracovala cca 25 000 ton gumenej drviny, vznikajúcej pri spracovaní opotrebovaných pneumatík. Výslednými produktmi firmy, s využitím spracovanej drviny, sú gumokovové obruče, retardéry, podstavce pod dopravné značenie, vodorovné značenie diaľníc, gumokovové kolieska a ďalšie výrobky. Vplyvom krízy a platobnej neschopnosti odberateľov sa predtým sľubne rozbehnutý odbyt výrobkov v posledných rokoch veľmi znížil. Informoval o tom Vladimír Lukáč, riaditeľ ETOP, a. s., Púchov.

 

,,Spoločnosť ETOP získala z Recyklačného fondu dotácie na dva podporené projekty spolu vo výške 808 000 EUR. Prvú z nich použila na investície – nákup lisov a kovových foriem, využívaných pri výrobe gumokovových obručí. Druhá dotácia poslúžila na projekt týkajúci sa spracovania opotrebovaných pneumatík z osobných áut, s ročnou kapacitou až 1 600 t opotrebovaných pneumatík. Druhotné suroviny pritom využívame v nových výrobkoch, ako sú retardéry, podstavce pod dopravné značenie, gumokovové kolieska, gumové komponenty fotovoltaiky a pod. Prostriedky z fondu sme použili na zabezpečenie zberu opotrebovaných pneumatík a nákup a výrobu foriem, vysokozdvižných vozidiel a skladového hospodárstva,“ povedal V. Lukáč.

 

Materská spoločnosť ETOP TRADING, ako aj skupina spoločnosti ETOP, rozvíja v oblasti recyklácie vlastný výrobný program patentovo chránených netradičných produktov. Obchoduje v 37 krajinách. Od roku 1990 pôsobí na slovenskom trhu a gumovýrobe sa venuje od roku 1993. ETOP, a. s. vyrába plné kolesá pre agrotechniku. Do výrobkov zapracúva gumovú drvinu z opotrebovaných pneumatík. Vlastné výrobky exportuje takmer do všetkých krajín Európskej únie, ale aj do krajín Višegrádskej štvorky a na Balkán. Projekt je významný nielen z environmentálneho hľadiska, ale podporil aj zamestnanosť v púchovskom regióne. ETOP, a. s., v súčasnosti zamestnáva cca 130 osôb a 70 osôb v súvislosti s projektom.

 

Filozofiou spoločnosti ETOP je ekonómia, ekológia, ergonómia. Od roku 1990 vyrába z odpadových duší protišmykové návlečky na obuv, od roku 1996 je výrobcom kolies z odpadových zmesí a zber, recykláciu a zapracovanie opotrebovaných pneumatík do technologického procesu lamelových kolies s diskom, bez disku a diaľničného programu zaviedla od roku 2002. Od roku 2009 ETOP vyrába špecializované priemyselne chránené gumové podložky pod oceľové konštrukcie solárnych a fotovoltaických panelov.

Odpadovú zmes, drvinu a sekance z opotrebovaných pneumatík spoločnosť používa ako základnú hmotu na výrobu. Prednosťou špeciálnej technológie, ktorú firma vyvinula, je, že z rozomletých pneumatík získava opäť kvalitnú vulkanizačnú hmotu, ktorú využíva vo výrobkoch ako kolesá, spomaľovače, podstavce diaľničného značenia. Výrobky získané z tohto procesu majú plnú hodnotu vulkanizovaných zmesí, čím je projekt ekonomicky prínosný. Sú to dlažby, kolesá, krytina, retardéry, vodorovné značenie diaľníc. Výrobky a technológie, ako lamelové kolesá a technológie súvisiace s fotovoltickými konštrukciami sú priemyselne chránené.

 

Kríza pribrzdila odbyt výrobkov z drviny z opotrebovaných pneumatík

Situácia v oblasti spracovania, recyklácie a zhodnocovania opotrebovaných pneumatík na Slovensku je pomerne priaznivá. Vývojové tendencie však nepriaznivo ovplyvňuje už 5 rokov trvajúca kríza, ktorá znížila dopyt po gumenej drvine i hotových výrobkoch z nej. Opotrebované pneumatiky sa v súčasnosti na Slovensku zhodnocujú mechanickým spracovaním na drvinu, pyrolýznym rozkladom bez prístupu vzduchu a energetickým zhodnotením – spaľovaním v cementárňach. Kým zhodnocovacie kapacity sú dostatočné, rezervy sú ešte v zbere opotrebovaných pneumatík. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

 

,,V sektore opotrebovaných pneumatík Recyklačného fondu je situácia v oblasti spracovania, recyklácie a zhodnocovania odpadu, vzhľadom na vytvorené recyklačné a spracovateľské kapacity, priaznivá. K tomu vo významnej miere prispel Recyklačný fond posilnením kapacít v oblasti mechanického spracovania a zhodnocovania odpadu z opotrebovaných pneumatík. V roku 2012 sektor opotrebovaných pneumatík podporil 11 projektových žiadostí, na ktorých sa podieľal spolu s inými sektormi fondu sumou 36,16 tis. EUR a z účtu sektora bolo vyplatených celkovo 34,79 tis. EUR. Triedený zber odpadov sektor podporil prostriedkami vo výške 29,22 tis. EUR. Vzhľadom na to, že zber opotrebovaných pneumatík zaostáva za ich spracovaním, bude sektor opotrebovaných pneumatík koncentrovane pristupovať k plošnému zvýšeniu ich zberu,“ konštatoval J. Líška.

 

Dodal, že naďalej pretrvávajú problémy s internetovým obchodom s pneumatikami, kde nie je možné zachytiť dovozcu pneumatík na Slovensko, čo negatívne vplýva na výber recyklačných poplatkov. Recyklačnému fondu neustále z tohto dôvodu klesajú príjmy z komodity opotrebovaných pneumatík a tým mu chýbajú zdroje na podporu zberu a recyklácie tejto komodity.

 

,,Pokračujeme v budovaní celoslovenského komplexného systému nakladania s opotrebovanými pneumatikami, ale tento rozvoj negatívne ovplyvnila hospodárska kríza, predovšetkým znížením dopytu po hotových výrobkoch z gumenej drviny. Na Slovensku sú už zabezpečené dostatočné spracovateľské a zvozové kapacity, preto Recyklačný fond nepodporuje budovanie ďalších spracovateľských kapacít a zameriava sa na udržanie zberu opotrebovaných pneumatík a na rozvoj konečného spracovania gumenej a textilnej drviny pochádzajúcej z týchto pneumatík,“ povedal J. Líška.

 

Dodal, že fond sa v budúcom období sústredí na koordinovanie vzájomnej spolupráce zberateľských firiem s recyklátormi. Prinesie to zlepšenie komplexného systému zberu, zvozu a spracovania opotrebovaných pneumatík a podporí využitie drviny z pneumatík pri výrobe nových výrobkov.

 

Materiálovo sa pneumatiky zhodnocujú predovšetkým v zariadeniach spoločností V.O.D.S., a. s. Košice v závode v Kechneci a ETOP, a.s., Púchov, v ktorých sa z opotrebovaných pneumatík vyrábajú nové gumové produkty.

 

Pyrolýzne spracovanie pneumatík vykonáva firma DRON – Sklady, s.r.o., Dunajská Streda. Proces rozkladu prebieha bez prístupu vzduchu pri vyšších teplotách. Hlavnou úlohou technologickej linky je termické štiepenie polymérov, na základe ktorého sa druhotné suroviny vrátia do výrobného cyklu vo forme nových chemikálií a palív po pyrolýze vstupných materiálov. Firmy V.O.D.S., ETOP a DRON – Sklady podporil dotáciami Recyklačný fond.

 

Značná časť opotrebovaných pneumatík sa však využívala, či doteraz využíva aj energeticky v  cementárňach ako zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov (Holcim Slovensko a. s. Rohožník, Považská cementáreň, a. s. Ladce, Cemmac a. s. Horné Srnie). Skutočné čísla však nie sú k dispozícii, pretože na Slovensku chýba presný systém evidencie v oblasti odpadov.

Zhodnocovanie akumulátorov, pneumatík a olejov v SR je na dobrej úrovni

 

Na Slovensku funguje nielen efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel, ale sú vybudované aj dostatočné kapacity na zhodnocovanie významných vyseparovaných zložiek z automobilov, ako sú pneumatiky, či nebezpečné odpady, ako sú oleje a akumulátory. Pritom spracovávané opotrebované automobily nie sú jediným zdrojom týchto druhotných surovín, ale je nutné ich zbierať a sústreďovať ich na recykláciu aj z iných zdrojov. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

 

,,Vo všetkých vymenovaných komoditách- ako sú pneumatiky, oleje a akumulátory, sú na Slovensku dobudované, alebo sa dokončujú, dostatočné kapacity na ich materiálové zhodnocovanie. Dobre vybudovaná je aj sieť na zber pneumatík, olejov a akumulátorov. Rezervy sú ešte stále v zbere prenosných batérií a akumulátorov a to tak v rámci Európy, ako aj na Slovensku. Recyklačný fond bude podporovať hlavne propagáciu recyklácie týchto komodít a technické zmeny existujúcich kapacít tak, aby tieto vyhovovali podmienkam systému BAT technológii “, konštatoval J. Dlhopolček.

 

Opotrebované batérie a akumulátory

 

Na Slovensku sú vybudované alebo sa v súčasnosti dovybavujú technologické celky s dostatočnou kapacitou spracovania všetkých druhov odpadov z akumulátorov a batérií. Ročne sa v SR spracuje cca 6 000 – 10 000 ton opotrebovaných batérií a akumulátorov s obsahom olova, 160 ton nikel – kadmiových batérií a akumulátorov a 1,5 ton Hg batérií. Zhodnocovanie nikel – kadmiových batérií a akumulátorov na Slovensku vykonáva závod ŽOS EKO, s. r. o., Vrútky a Hg batérie sa zbierajú a zhodnocujú vo firme Elektro Recycling, s. r. o., Banská Bystrica. Najväčší objem však pripadá na zhodnocovanie olovených batérií  a prenosných batérií, ktoré sa s vysokou účinnosťou vykonáva vo firme MACH TRADE, spol. s r. o., Sereď. Rezervy sú pritom v zbere všetkých druhov batérií a propagácii nutnosti 100 percentného zberu a likvidácie týchto nebezpečných odpadov.

 

V roku 2010 firma MACH TRADE vyzbierala a zhodnotila aj viac ako 559 ton prenosných batérií. To je viac ako 25 % z celkového množstva dovezeného do SR, čím splnila SR svoj záväzok voči EÚ. Rezervy sú ešte u niektorých dovozcov, ktorí si neplnia povinnosť dodať materiálové listy pre potreby recyklátorov, predajcov, ktorí zatiaľ nevytvorili odberné miesta a v uvedomení obyvateľstva odniesť baterky na zberné miesto. Dobudovanie zberných miest a osveta si vyžiada veľa prostriedkov. Recyklačný limit EÚ sa zvyšuje na 45 % a pri jeho neplnení sa platia pokuty. Spoločnosť INSA, s. r. o., spustila v roku 2011 sofistikované zariadenie na separáciu a zhodnotenie prenosných akumulátorov a batérií, za ktoré získala na medzinárodnej konferencii TOP 2011 ocenenie za environmentálnu technológiu. Zariadenie je prvým a jediným takýmto sofistikovaným zariadením na svete. Batérie sú automaticky triedené, podľa druhu základného prvku, na základe röntgenového snímania. Zariadenie separuje na základe vnútornej stavby batérie, teda sa nemýli a nepotrebuje žiadne označenie. Vytvára sa tak predpoklad pre tzv. sofistikovanú recykláciu, keď sa technológovia môžu sústrediť na spracovanie konkrétneho druhu batérií po získaní väčšieho množstva jedného druhu.

 

Recyklačný fond sa zameriaval a sa zameriava na podporu zberu a zvozu odpadov z tejto komodity. Situácia v sektore je však negatívne ovplyvnená chýbajúcim funkčným evidenčným systémom dovozu a predaja týchto výrobkov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť potrebu užšej spolupráce všetkých dovozcov a všetkých zhodnocovateľov. Za rok 2011 bolo v sektore opotrebovaných batérií a akumulátorov schválené poskytnutie prostriedkov vo výške 36,13 tis. EUR na podporu 8 žiadostí, na ktorých sa sektor podieľal spolu s inými sektormi fondu a z účtu sektora bolo vyplatených celkovo 245,27 tis. EUR.

Recyklačný fond už nebude podporovať budovanie kapacitne nadbytočných technológií na zabezpečenie zberu a spracovania týchto odpadov. V roku 2012 sa bude podporovať zber a propagácia zberu týchto odpadov s cieľom zozbierať a zhodnotiť z trhu Slovenskej republiky maximálne množstvá odpadov z daných komodít. Prednostne sa zameria na spolufinancovanie prevádzkových nákladov v systéme zberu a zhodnocovania odpadov z opotrebovaných batérií a akumulátorov a dobudovanie zberových miest.

 

Odpadové oleje

 

Systém nakladania s odpadovými olejmi sa aj vďaka finančnej podpore z Recyklačného fondu vyvíja správnym smerom, o čom svedčia údaje o množstvách oddelene vyzbieraného a na zhodnotenie odovzdaného odpadového oleja. Vďaka realizácii projektov podporených fondom, sa zvýšil objem zberu odpadových olejov z 4 660 ton v roku 2004 na 12 985 ton v roku 2010 a ich zhodnotenie vzrástlo za toto obdobie zo 4 457 ton na 17 856 ton. V roku 2011 bolo zo sektora odpadových olejov celkovo vyhovené 8 žiadostiam, na ktorých sa sektor podieľal spolu s inými sektormi fondu v celkovej schválenej sume 28,95 tis. EUR. Prostriedky boli z účtu sektora vyplatené vo výške 169,81 tis. EUR.

Od roku 2012 a v ďalších rokoch sa podpora výstavby ďalších kapacít na materiálové zhodnocovanie odpadových olejov, vzhľadom na ich dostatočnosť, ale aj na vývoj finančných zdrojov sektora, nepredpokladá. Pozornosť sa bude v danom období väčšmi sústreďovať na podporu technických zmien existujúcich kapacít tak, aby tieto vyhovovali podmienkam systému BAT technológii a súčasne  bola zabezpečená kapacita pre nasledujúce roky (2012 – 2015) na úrovni 30 – 35 tis. ton ročne. Cieľom je aj celková eliminácia vzniku odpadových olejov realizáciou projektov zariadení na úpravu odpadových olejov umiestňovaných v mieste vzniku.

 

Opotrebované pneumatiky

 

V sektore opotrebovaných pneumatík sa buduje celoslovenský komplexný systém nakladania s opotrebovanými pneumatikami, ktorého rozvoj však ovplyvnila pokračujúca hospodárska kríza a to hlavne znížením dopytu po hotových výrobkoch z gumenej drviny. Sú už však zabezpečené dostatočné spracovateľské a zvozové kapacity. Preto sektor nepodporuje budovanie ďalších spracovateľských kapacít a zameriava sa na udržanie zberu opotrebovaných pneumatík a na rozvoj recyklačného priemyslu v časti spracovania gumenej a textilnej drviny. Pri tvorbe celoslovenského systému je teda v súčasnosti nutné podporovať zber opotrebovaných pneumatík, hlavne z pneuservisov. K tomu je však potrebné zmeniť alokáciu finančných prostriedkov a podporovať hlavne prevádzkové náklady zberových firiem, ako aj u spracovateľov opotrebovaných pneumatík. V sektore opotrebovaných pneumatík bolo za rok 2011 schválené poskytnutie prostriedkov vo výške 30,39 tis. EUR na podporu 7 žiadostí, na ktorých sa sektor podieľal spolu s inými sektormi fondu a z účtu sektora bolo vyplatených celkovo 44,49 tis. EUR.

Pre  komoditu opotrebované pneumatiky sú na Slovensku vybudované dostatočné kapacity, ktoré zabezpečujú materiálové zhodnotenie všetkých pneumatík uvedených na tento  trh (cca 29 000 t ročne, spracovateľská kapacita cca 44 000 t ročne). Spolu s cementárňami zhodnocujúcimi opotrebované pneumatiky spoluspaľovaním, je v súčasnosti na Slovensku možné zhodnocovať opotrebované pneumatiky v objeme niekoľkonásobne prevyšujúcom množstvo nových pneumatík umiestňovaných na trhu v SR.